معاون آموزشی در طول سال تحصیلی موظف است جهت موفقیت دانش آموزان، وضعیت آموزشی آنان را مورد بررسی قرار دهند و توصیه های لازم را به آنان و اولیاء شان ارائه دهند.

کارگروه های تخصصی مدرسه است که اقدام به تصمیم سازی در زمینه فعالیت های محوله می کنند.

سامانه کارسنج که نرم افزاری آموزشی تحت وب می باشد، برنامه های مختلف آموزشی و فرهنگی مدرسه را پشتیبانی می کند.

در هر سال تحصیلی کارنامه های مختلفی میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان را نمایان می سازد.

تماس با ما

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ارتباط با ما

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

0713-36314070