مقررات انضباطی

مقررات انضباطی مدرسه شامل موارد زیر است:

نظام حضور و غیاب: این نظام شامل غیبت غیر موجه، تأخیر در ورود به مدرسه، ضعف دانش آموز در اطلاع رسانی جلسات مدرسه به اولیا، اخراج انضباطی از کلاس و تأخیر در ورود به کلاس است عدم رعایت شیونات اسلامی و همراه داشتن تلفن همراه که هر یک به طور مجزا و در دفعات مختلف شامل جریمه هایی از تذکر و کسر نمره انضباط تا تعهد دانش آموز و اولیا می گردد.

نظام حضور در محیط دبیرستان: آوردن وسایل غیر مجاز، بی انضباطی در محیط مدرسه، خسارت به اموال و ساختمان مدرسه و کلاس از تخلفاتی است که در دفعات مختلف جریمه های مختلفی از کسر نمره انضباط تا تمیز کردن کلاس در بر دارد.

نظام امتحانات: تخلف در جلسات امتحان در دفعات مختلف با برخوردهای مختلفی مانند کسر نمره انضباط تا درج نمره صفر در کارنامه مواجه خواهد شد.

پوشش و بهداشت فردی: نپوشیدن لباس فرم، پوشیدن لباس و وضعیت نامناسب ظاهر موجب برخورد انضباطی در دفعات مختلف از تذکر و کسر نمره انضباط گرفته تا تعهد دانش آموز و اولیا و جلسه با مدیر دبیرستان می گردد.

تماس با ما

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ارتباط با ما

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 8 میرزای شیرازی

0713-36315703

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

0713-36314070