کارنامه ها

در هر سال تحصیلی کارنامه های مختلفی میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان را نمایان می سازد.

کارنامه داخلی: این کارنامه معرف وضعیت آموزشی دانش آموزان مدرسه می باشد. ریزنمرات آزمون های داخلی هر ماه توسط معاونت فن آوری بر روی سایت مدرسه برای آگاهی اولیا وارد می شود.

کارنامه منطقه ای: این کارنامه به نمرات آزمون های پایان ترم تعلق دارد. همان طور که اشاره شد آزمون های پایان ترم در سطح کتاب های درسی است.

تماس با ما

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ارتباط با ما

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 8 میرزای شیرازی

0713-36315703

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

0713-36314070