کمیسیون های مدرسه

کارگروه های تخصصی مدرسه است که اقدام به تصمیم سازی در زمینه فعالیت های محوله می کنند.


این کمیسیون ها به طور منظم تشکیل می شود و تصمیمات اتخاذ شده جهت تصویب و اجرا به شورای دبیرستان فرشتگان ارائه می شود.

برنامه ریزی کمیسیون ها به طور مستقیم زیر نظر مدیریت دبیرستان سرکار خانم شیخی

می باشد و عبارتند از:

کمیسیون اجرایی: مدیر، معاون اجرایی، مسؤول پشتیبانی و دبیر ورزش

کمیسیون آموزشی: مدیر، معاون آموزشی و مشاور

کمیسیون فرهنگی: مدیر، معاون پرورشی و مشاور

کمیسیون پژوهشی فناوری: مدیر، معاون فناوری پژوهشی و مسؤول سایت

تماس با ما

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ارتباط با ما

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 8 میرزای شیرازی

0713-36315703

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

0713-36314070