کمیسیون ها

کمیسیون های مدرسه کارگروه های تخصصی مدرسه است که اقدام به تصمیم سازی در زمینه فعالیت های محوله می کنند.
این کمیسیون ها به طور منظم تشکیل می شود و تصمیمات اتخاذ شده جهت تصویب و اجرا به شورای دبیرستان فرشتگان ارائه می شود.

برنامه ریزی کمیسیون ها به طور مستقیم زیر نظر مدیریت دبیرستان سرکار خانم شیخی می باشد و عبارتند از:

کمیسیون اجرایی: مدیر، معاون اجرایی، مسؤول پشتیبانی و دبیر ورزش

کمیسیون آموزشی: مدیر، معاون آموزشی و مشاور

کمیسیون فرهنگی: مدیر، معاون پرورشی و مشاور

کمیسیون پژوهشی فناوری: مدیر، معاون فناوری پژوهشی و مسؤول سایت

تماس با ما

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ارتباط با ما

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 8 میرزای شیرازی

0713-36315703

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

0713-36314070